Polski (Polish)

 

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)

Regulamin

I Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ebola.pl, prowadzony jest przez firmę Ebola Aleksander Bałasz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 29331/98, NIP 676-158-63-47, nr Regon 351481766, z siedzibą przy ul. Proszowickiej 9 , 31-228 Kraków. Dane kontaktowe e-mail: sklep@ebola.pl , telefon 509-299-373.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

posiadanie dostępu do Internetu;

posiadanie adresu e-mail;

zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;

włączona obsługa javascript;

zainstalowanie wtyczki Flash Player;

akceptacja plików cookies.

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami punktu II niniejszego Regulaminu.

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl . Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale opłaconym 4.000.000,00 złotych, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych,.

9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

10. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

II Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia po ówczesnej rejestracji konta, której należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w trakcie składania zamówienia poprzez stronę www.ebola.pl lub logując się za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym Facebook.

3. Klient po zarejestrowaniu się w Sklepie, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

4. W Koszyku, Klient wskazuje:

zamawiane produkty oraz ich ilość;

adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony;

sposób dostawy (kurier,paczkomat,poczta, odbiór osobisty);

sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie IV niniejszego Regulaminu);

(opcjonalnie) kod rabatowy.

5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

6. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 3 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

8. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu dotpay.pl) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

10.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

10.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne; albo

10.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

13. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

14. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

15. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Polski.

III Ceny produktów i koszty przesyłki

1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „kurier DHL”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o. wpisaną do rejestru: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916 , NIP:9512417713 Adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa oznacza akceptacjię przez Klienta regulaminu przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „kurier DHL”, tj. spółkę DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Klient zobowiązuje zapoznać się i wyrazić zgodę na warunki regulaminu świadczenia usług dostępnym na www.dhlparcel.pl . Deklarowany czas realizacji dostawy w systemie "kurier DHL" to 48 godzin od dnia nadania.

6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „kurier Inpost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez InPost Express sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 543759, NIP:6793108059 oznacza akceptacjię przez Klienta regulaminu przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „kurier Inpost”, tj. spółkę InPost Express sp.z o.o. Klient zobowiązuje zapoznać się i wyrazić zgodę na warunki regulaminu świadczenia usług dostępnym na https://inpost.pl . Deklarowany czas realizacji dostawy w systemie "kurier Inpost" to 48 godzin od dnia nadania.

7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „paczkomat Inpost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP: 6792895061 oznacza akceptacjię przez Klienta regulaminu przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „paczkomat Inpost”, tj. spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o . Klient zobowiązuje zapoznać się i wyrazić zgodę na warunki regulaminu świadczenia usług dostępnym na http://www.paczkomaty.pl. . Deklarowany czas realizacji dostawy w systemie „paczkomat Inpost” to 48 godziny od dnia nadania.

8. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „paczka E-Commerce InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez InPost S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260 oznacza akceptacjię przez Klienta regulaminu przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „paczka E-Commerce InPost”, tj. spółkę InPost S.A. . Klient zobowiązuje zapoznać się i wyrazić zgodę na warunki regulaminu świadczenia usług dostępnym na http://www.paczkomaty.pl. . Deklarowany czas realizacji dostawy w systemie „paczka E-Commerce InPost” to 96 godzin od dnia nadania.

9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Poczta Polska”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez Poczta PolskaS.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 , 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972 , NIP: 5250007313 oznacza akceptacjię przez Klienta regulaminu przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Poczta Polska”, tj. spółkę Poczta PolskaS.A. . Klient zobowiązuje zapoznać się i wyrazić zgodę na warunki regulaminu świadczenia usług dostępnym na http://www.poczta-polska.pl. . Deklarowany czas realizacji dostawy w systemie „Poczta Polska” to 48 godziny od dnia nadania.

10. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera

IV Dopuszczalne formy płatności

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:

1.1. osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia za pobraniem lub odbioru osobistego w siedzibie firmy tj. Proszowicka 9, 31-228 Kraków

1.2. przelew on-line oraz karta płatnicza i kredytowa za pomocą serwisu Dotpay.pl

1.3. przelewem tradycyjnym na konto bankowe firmy Ebola Aleksander Bałasz

V Reklamacje i zwroty towaru

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

2. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@ebola.pl, lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (pkt I niniejszego Regulaminu).

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu.

5. Klient, w sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres Sklepu

6. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem . Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (pkt I Postanowienia ogólne) lub skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy Sklepu. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przelewem na rachunek klienta.

8.Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki.

10. Zwracany towar może nosić wyłącznie normalne ślady użycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz dowód zakupu.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

13. W przypadku opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 6. niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Sklep, po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu.

14. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

VI Zwroty należności

1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

VII Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez Niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

2. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Klient ma również prawo do złożenia odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili, co należy zgłosić w formie pisemnej do Administratora Danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep, firma Ebola Aleksander Bałasz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 29331/98, NIP 676-158-63-47, nr Regon 351481766, z siedzibą przy ul. Proszowickiej 9 , 31-228 Kraków. Dane kontaktowe e-mail: sklep@ebola.pl , telefon 509-299-373.

4. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez Serwis Dotpay.pl w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.). Zgodne z ww. ustawą, klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Dotpay.pl . Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5.  Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Zasady zachowania poufności są dostępne tutaj .

6. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „kurier DHL” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa wpisaną do rejestru: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916 , NIP:9512417713 .

7. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „kurier Inpost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Express sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 543759, NIP:6793108059.

8. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „paczkomat Inpost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP: 6792895061.

9. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „paczkomat Inpost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP: 6792895061.

10. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „paczka E-Commerce InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260 .

11. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

11.1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta;

11.2. w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie;

11.3. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży;

11.4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu;

11.5. dla potrzeb marketingowych (w tym newsletter);

11.6. w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.

11.7. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

11.8. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sklep wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

11.9. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Więcej na ten temat w Polityce Cookies.

VIII Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

2.Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

IX Postanowienia końcowe

1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

8. O każdej zmianie regulaminu Sklep na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2017.Polityka COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Regulamin - EBOLA js_def

Polski (Polish)

 

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem (brutto)

Regulamin

I Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.ebola.pl, prowadzony jest przez firmę Ebola Aleksander Bałasz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 29331/98, NIP 676-158-63-47, nr Regon 351481766, z siedzibą przy ul. Proszowickiej 9 , 31-228 Kraków. Dane kontaktowe e-mail: sklep@ebola.pl , telefon 509-299-373.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

posiadanie dostępu do Internetu;

posiadanie adresu e-mail;

zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;

włączona obsługa javascript;

zainstalowanie wtyczki Flash Player;

akceptacja plików cookies.

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami punktu II niniejszego Regulaminu.

8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl . Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale opłaconym 4.000.000,00 złotych, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/. Działalność Dotpay podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Dotpay nie jest bankiem, nie prowadzi działalności o charakterze bankowym, a czynności dokonywane w ramach Serwisu nie mają charakteru czynności bankowych,.

9. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu dysponuje ważną licencją jako luksemburska instytucja kredytowa w rozumieniu artykułu 2 ustawy o sektorze finansowym z 5 kwietnia 1993 roku w wersji poprawionej i podlega ścisłemu nadzorowi luksemburskiej instytucji nadzorczej, Commission de Surveillance du Secteur Financier (Komisji Nadzoru Sektora Finansowego). Ze względu na fakt, że usługa jest ograniczona do operacji finansowych w postaci elektronicznej, które w duchu Ustawy nie są uznawane za depozyty ani usługi inwestycyjne, klienci firmy PayPal nie są chronieni programami gwarancji depozytów na terenie Luksemburga, prowadzonymi przez stowarzyszenie Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg (AGDL). Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia.

10. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

II Warunki i czas realizacji zamówienia

1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów ze Sklepem.

2. Sklep umożliwia Klientowi złożenie zamówienia po ówczesnej rejestracji konta, której należy dokonać wypełniając formularz rejestracyjny, w trakcie składania zamówienia poprzez stronę www.ebola.pl lub logując się za pośrednictwem konta w serwisie społecznościowym Facebook.

3. Klient po zarejestrowaniu się w Sklepie, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

4. W Koszyku, Klient wskazuje:

zamawiane produkty oraz ich ilość;

adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony;

sposób dostawy (kurier,paczkomat,poczta, odbiór osobisty);

sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w punkcie IV niniejszego Regulaminu);

(opcjonalnie) kod rabatowy.

5. W przypadku podania nieprawdziwych danych Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

6. Wysyłka zakupionego towaru zazwyczaj realizowana jest w terminie 3 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

8. Dopuszcza się możliwość czasowego zawieszenia działalności Sklepu w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklepu lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu dotpay.pl) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.

10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

10.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

10.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne; albo

10.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

13. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

14. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

15. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Polski.

III Ceny produktów i koszty przesyłki

1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

5. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „kurier DHL”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o. wpisaną do rejestru: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916 , NIP:9512417713 Adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa oznacza akceptacjię przez Klienta regulaminu przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „kurier DHL”, tj. spółkę DHL Parcel Polska Sp. z o.o. Klient zobowiązuje zapoznać się i wyrazić zgodę na warunki regulaminu świadczenia usług dostępnym na www.dhlparcel.pl . Deklarowany czas realizacji dostawy w systemie "kurier DHL" to 48 godzin od dnia nadania.

6. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „kurier Inpost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez InPost Express sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 543759, NIP:6793108059 oznacza akceptacjię przez Klienta regulaminu przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „kurier Inpost”, tj. spółkę InPost Express sp.z o.o. Klient zobowiązuje zapoznać się i wyrazić zgodę na warunki regulaminu świadczenia usług dostępnym na https://inpost.pl . Deklarowany czas realizacji dostawy w systemie "kurier Inpost" to 48 godzin od dnia nadania.

7. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „paczkomat Inpost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP: 6792895061 oznacza akceptacjię przez Klienta regulaminu przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „paczkomat Inpost”, tj. spółkę InPost Paczkomaty Sp. z o.o . Klient zobowiązuje zapoznać się i wyrazić zgodę na warunki regulaminu świadczenia usług dostępnym na http://www.paczkomaty.pl. . Deklarowany czas realizacji dostawy w systemie „paczkomat Inpost” to 48 godziny od dnia nadania.

8. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „paczka E-Commerce InPost”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez InPost S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260 oznacza akceptacjię przez Klienta regulaminu przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „paczka E-Commerce InPost”, tj. spółkę InPost S.A. . Klient zobowiązuje zapoznać się i wyrazić zgodę na warunki regulaminu świadczenia usług dostępnym na http://www.paczkomaty.pl. . Deklarowany czas realizacji dostawy w systemie „paczka E-Commerce InPost” to 96 godzin od dnia nadania.

9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy przesyłką „Poczta Polska”, dostawa Towarów w ramach tej usługi zostanie wykonana przez Poczta PolskaS.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 , 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972 , NIP: 5250007313 oznacza akceptacjię przez Klienta regulaminu przygotowanego i dostarczonego przez dostawcę usług „Poczta Polska”, tj. spółkę Poczta PolskaS.A. . Klient zobowiązuje zapoznać się i wyrazić zgodę na warunki regulaminu świadczenia usług dostępnym na http://www.poczta-polska.pl. . Deklarowany czas realizacji dostawy w systemie „Poczta Polska” to 48 godziny od dnia nadania.

10. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera

IV Dopuszczalne formy płatności

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać:

1.1. osobiście, gotówką, w momencie dostarczenia zamówienia za pobraniem lub odbioru osobistego w siedzibie firmy tj. Proszowicka 9, 31-228 Kraków

1.2. przelew on-line oraz karta płatnicza i kredytowa za pomocą serwisu Dotpay.pl

1.3. przelewem tradycyjnym na konto bankowe firmy Ebola Aleksander Bałasz

V Reklamacje i zwroty towaru

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sklep. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

2. Reklamacje wraz z dowodem zakupu tego produktu od Sklepu należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@ebola.pl, lub w formie tradycyjnej na adres siedziby Sklepu (pkt I niniejszego Regulaminu).

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Sklep nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu.

5. Klient, w sytuacji opisanej w ust. 4 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części na adres Sklepu

6. Klient zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem . Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu (pkt I Postanowienia ogólne) lub skan podpisanego oświadczenia na adres mailowy Sklepu. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

7. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a kupujący Klient zwolniony jest ze wszystkich zobowiązań. Jeśli zwrot nastąpi we wskazanym terminie Sklep gwarantuje zwrot całej kwoty zapłaconej za towar oraz kosztów przesyłki przelewem na rachunek klienta.

8.Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, w tym kosztów przesyłki wyższych niż najtańsza opcja przesyłki oferowana przez Sklep.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty przesyłki.

10. Zwracany towar może nosić wyłącznie normalne ślady użycia, nie może być uszkodzony lub zabrudzony, a ponadto w miarę możliwości należy do niego dołączyć otrzymane opakowanie oraz dowód zakupu.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

12. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

13. W przypadku opisanym w ust. 6 niniejszego paragrafu Klient zobowiązany jest do zwrotu produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 6. niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Sklep, po otrzymaniu towaru, zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu.

14. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

VI Zwroty należności

1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

1.2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

1.3. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.

2. Sklep dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) lub przekazem pocztowym (klient ponosi koszty przekazu) – jeśli zamówienie było opłacone z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;

VII Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez Niego w procesie rejestracji konta w Sklepie oraz w procesie korzystania ze Sklepu, w tym dokonywania zakupów w Sklepie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sklep usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

2. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Klient ma również prawo do złożenia odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili, co należy zgłosić w formie pisemnej do Administratora Danych.

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep, firma Ebola Aleksander Bałasz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem 29331/98, NIP 676-158-63-47, nr Regon 351481766, z siedzibą przy ul. Proszowickiej 9 , 31-228 Kraków. Dane kontaktowe e-mail: sklep@ebola.pl , telefon 509-299-373.

4. Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez Serwis Dotpay.pl w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.). Zgodne z ww. ustawą, klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do administratora danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Dotpay.pl . Dotpay - Spółka pod firmą Dotpay Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5.  Z chwilą złożenia zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji płatności elektronicznych związanych z zamówieniem przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  Firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Zasady zachowania poufności są dostępne tutaj .

6. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „kurier DHL” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa wpisaną do rejestru: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916 , NIP:9512417713 .

7. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „kurier Inpost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Express sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 543759, NIP:6793108059.

8. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „paczkomat Inpost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP: 6792895061.

9. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „paczkomat Inpost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, NIP: 6792895061.

10. W przypadku wyboru sposobu dostawy z wykorzystaniem usługi „paczka E-Commerce InPost” dane osobowe Klientów będą przetwarzane również przez InPost S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000536554, NIP: 6793087624, REGON: 122726260 .

11. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

11.1. w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta;

11.2. w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie;

11.3. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży;

11.4. dla potrzeb technicznych i statystycznych Sklepu;

11.5. dla potrzeb marketingowych (w tym newsletter);

11.6. w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.

11.7. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

11.8. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Sklep wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

11.9. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Więcej na ten temat w Polityce Cookies.

VIII Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

2.Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

IX Postanowienia końcowe

1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

8. O każdej zmianie regulaminu Sklep na 14 dni przed planowaną zmianą, zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2017.Polityka COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.